PSAT NMSQT - Preliminary SAT National Merit Scholarship Qualifying Test

การสอบ PSAT มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มาจากโรงเรียนที่แตกต่างกัน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ลักษณะข้อสอบก็คล้ายกับ SAT คือเป็นแบบปรนัย โดยจะวัดจากความสามารถในการทำข้อสอบประเภท Verbal, Math โดยจะมีลักษณะเหมือนกับ SAT แต่จะเพิ่มการสอบเขียน การสอบจะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของแต่ละปี ซึ่งข้อสอบนี้ใช้สำหรับ National Merit Scholarship Program ด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ PSAT/NMSQT

National Merit Scholarship Program นั้นมีด้วยกัน 5 ขั้นตอน ขั้นแรกคือการสอบเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ โดยการสอบ PSAT NMSQT นักเรียนที่สอบได้คะแนนในช่วงที่กำหนดไว้จะได้เข้าอยู่ในโปรแกรมนี้ หลังจากนั้นช่วงเดือนเมษายน หลังจากสอบในเดือนตุลาคมแล้ว นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดห้าหมื่นคนแรกจะได้รับเชิญให้เลือกวิทยาลัยสองแห่งที่นักเรียนประสงค์จะให้ทางโครงการเสนอชื่อไป พอถึงช่วงเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้น นักเรียนจำนวนสามหมื่นห้าพันคนจะถูกคัดออก จะเหลือเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันคนเท่านั้นที่ยังอยู่ในโครงการต่อไป นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดห้าสิบคนแรกของรัฐ จะได้รับจดหมายจากทางโครงการว่าได้เข้ารอบสุดท้ายและสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป ก็จะมีผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวนหกพันห้าร้อยคนที่ได้รับทุนการศึกษา

คะแนนของ PSAT NMSQT จะแสดงผลในส่วนของ Verbal, Writing และ Math โดยจะมีคะแนนในแต่ละส่วนในช่วง 20 ถึง 80 สำหรับคะแนน PSAT NMSQT จะสอดคล้องกับคะแนนของ SAT ในช่วง 200-800 โดยปกติแล้วจะมีการจัดสอบขึ้นสองครั้งในเดือนตุลาคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com