ระเบียบและวิธีการในการขอหนังสือเดินทาง (Passport)

สำหรับผู้ที่ประสงค์อยากเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีคือหนังสือเดินทางหรือที่เรียกว่า พาสปอร์ต (Passport) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้แสดงความเป็นตัวท่านที่ถือเป็นสากล ใช้ได้ทั่วโลก และยังเป็นสมุดบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ อีกด้วย

ขั้นตอนและวิธีการในการขอมีหนังสือเดินทาง

ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงต่างประเทศที่ได้กำหนดไว้แล้วคือผู้ร้องขอจะต้องไปยื่นที่กระทรวงฯ ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารเอกสารที่ใช้ประกอบการขอหนังสือเดินทาง และเงินค่าธรรมเนียม 1,130 บาท (รวมค่าถ่ายรูป ค่าเขียนคำร้อง ค่าอากรแสตมป์และค่าส่งทางไปรษณีย์) โดยกองหนังสือเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายรูประบบดิจิตอลและช่วยท่านเขียนคำร้อง โดยใช้เวลาตั้งแต่ยื่นคำร้องจนถึงเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดประมาณ 30 นาที

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

1. ตรวจเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
2. ถ่ายรูป ( ชำระค่าถ่ายรูป 75 บาท ) แล้วรอรับคำร้อง
3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
4. จ่ายเงินค่าเขียนคำร้อง 10 บาท ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
5. นำคำร้องที่ปรากฎรูปถ่ายไปให้เจ้าหน้าที่เขียนคำร้อง
6. ยื่นคำร้องที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วตามช่องที่กำหนด แล้วรอรับใบรับเล่มและใบเสร็จรับเงิน
7. ติดต่อขอส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ค่าบริการ 40 บาท
8. ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 10 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอหนังสือเดินทาง

ก. บุคคลทั่วไป

1. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด นำต้นฉบับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ถ้าทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ต้องมีตราประทับของอำเภอหรือเทศบาล
2. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังมีอายุการใช้งาน นำต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย (ถ้าเป็นใบเหลืองต้องมีรูปถ่ายแนบมาด้วย และรูปถ่ายต้องมีตราประทับของอำเภอ)
3. ทะเบียนทหารในกรณีผู้ร้องเป็นชายอายุ 17-45 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับทหาร เช่น สด. 8 สด.9 สด.43 หรืออื่น ๆ พร้อมสำเนาหนึ่งชุด
4. ทะเบียนสมรส (ถ้าแต่งงานแล้ว)
5. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้าเคยเปลี่ยน)
6. กรณีที่ผู้ร้องเกิดในต่างประเทศหรือแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้นำหลักฐานการได้สัญชาติไทยมาแสดงพร้อมสำเนา 1 ชุด
7. กรณีที่ผู้ร้องเกิดจากบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวให้นำหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา หรือมารดามาแสดง พร้อม  สำเนาหน้า 1,2,4,5 และหน้าที่มีการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือถ้าบิดามารดาเสียชีวิตให้นำใบมรณะบัตรมาแทน

ข. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 14 ปี บริบูรณ์ (ยังไม่ทำบัตรประชาชน)

1. เอกสารของบิดา หรือมารดา
  • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
  • กรณีเกิดในต่างประเทศ หรือแปลงสัญชาติไทยให้นำหลักฐานการได้สัญชาติไทยมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • กรณีที่ผู้ร้องเกิดจากบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวให้นำหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา หรือมารดามาแสดง พร้อมสำเนาหน้า 1,2,4,5 และหน้าที่มีการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือถ้าบิดามารดาเสียชีวิต ให้นำใบมรณะบัตรมาแทน
2. สูติบัตรของผู้เยาว์พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา (ถ้าไม่ได้จดทะเบียนต้องมีใบรับรองบุตรจากอำเภอ)
4. ในกรณีที่บิดามารดาหย่าขาดจากกัน ต้องนำทะเบียนหย่าที่ระบุข้อตกลงในการปกครองบุตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
6. ในกรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องนำใบจดทะเบียนรับเป็น บุตรบุญธรรมมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารดังกล่าวข้างต้นควรนำทั้งตัวจริง และสำเนาจำนวน 1 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ บุคคลที่อายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ต้องให้บิดาและมารดาเซ็นให้ความยินยอม พร้อมนำบัตรประชาชนมาด้วย

เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี
  • ใบเปลี่ยนชื่อและสกุล
  • ทะเบียนสมรส
  • ทะเบียนหย่า
  • ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
  • ทะเบียนการรับรองบุตร
  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา

สถานที่ในการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
อาคารกรมการกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ประชาสัมพันธ์ โทร. 02-203-5000
สำนักงานชั่วคราวบางนา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ ชั้น 9 ถนนบางนา-ตราด
โทร. 383-8402

สำนักงานชั่วคราวปิ่นเกล้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชั้น 8 ถนนบรมราชชนนี
โทร. 884-8829-36 โทรสาร 884-8824br>br> สำนักงานชั่วคราว เชียงใหม่
ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 99/4 หมู่ 2 ถ. ห้วยแก้ว
โทร. (053) 894-405-10 โทรสาร (053)894-408

สำนักงานชั่วคราวหาดใหญ่
37/65 ถ. ศรีภูวนาถ อ.หาดใหญ่ สงขลา
โทร. (074) 235-724 โทรสาร (074) 235-160

สำนักงานชั่วคราวขอนแก่น
อาคารเหล่ากาชาด ขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ขอนแก่น
โทร. (043) 242-707 โทรสาร (043) 243-441

เวลาทำการ : กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 8.00 น. ถึง 15.30 น. (สำนักงานชั่วคราวที่อื่น 8.30 น. ถึง 15.30 น.)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอต่ออายุ

1. บัตรประจำตัวต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้านต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด
3. รูปถ่าย 1 รูป ( ต้องนำรูปถ่ายมาเอง )
4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ชุด
5. ค่าธรรมเนียม 1,055 บาท (รวมค่าเขียนคำร้อง 10 บาท ค่าอากรแสตมป์ 5 บาทและค่าส่ง ทางไปรษณีย์ 40 บาท
6. หนังสือเดินทางต้องอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือ หมดอายุไปแล้วไม่เกิน 6 เดือน รวมอายุหนังสือเดินทางเป็นเวลา 10 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่าไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มิได้รับมอบหมาย บุคคลสัญชาติไทยถือหนังสือเดินทางได้ฉบับเดียว เมื่อหนังสือเดินทางมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน (ใช้เดินทางไม่ได้) สามารถนำมาขอต่ออายุได้อีก 5 ปี หรือหากต้องการหนังสือเดินทางฉบับใหม่จะต้องนำฉบับเดิมมายกเลิกก่อน หากหนังสือเดินทางสูญหายผู้ถือจะต้องแจ้งกองหนังสือเดินทาง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น หรือสถานทูตสถานกงสุลไทยทราบทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.mfa.go.th

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com