แหล่งทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

ชื่อทุน ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา สถานที่ติดต่อ
ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง ตรี ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. กทม. โทร 02- 2810505 นนทบุรี โทร 02-547-1329-30,547-1345
ทุนไทยพัฒน์ ตรี-โท ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. กทม. โทร 02- 2810505 นนทบุรี โทร 02-547-1329-30,547-1345
ทุนไทยพัฒน์ (พิเศษ) ตรี-โท ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. กทม. โทร 02- 2810505 นนทบุรี โทร 02-547-1329-30,547-1345
ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตรี-โท-เอก ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. กทม. โทร 02- 2810505 นนทบุรี โทร 02-547-1329-30,547-1345
ทุนรัฐบาล (ก.ต) ตรี-โท-เอก ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. กทม. โทร 02- 2810505 นนทบุรี โทร 02-547-1329-30,547-1345
ทุนรัฐบาล (ก.วิทย์) ตรี-โท-เอก ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. กทม. โทร 02- 2810505 นนทบุรี โทร 02-547-1329-30,547-1345
ทุนรัฐบาล(ทบวง) โท-เอก กองการเจ้าหน้าที่ทบวงมหาวิทยาลัย โทร 02-245 7918-9 หรือ 02-246-0025 ต่อ 514,515 หรือสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง
ทุนรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อรับทุนโครงการช่วยผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อรับทุนสถาบันพระบรมราชชนก โท-เอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์จ.นนทบุรี (สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) โทร 02-590-1980 หรือ 02-590-1867 ส่วนพัฒนาการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก
ทุนการศึกษาในโครงการ พสวท. ตรี-โท-เอก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) กรุงเทพฯ โทร 02-392-4021 ต่อ 2311, 2309, 2310 www.ipst.ac.th/dpst
ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนฟุลไบร์ท (Fulbright)
(บุคคลทั่วไป,ข้าราชการ)
โท อาคารไทวา ชั้น 3 ตึก 1 ถนนสาธรใต้ โทร 02-285-0581-3 www.fulbrightthai.org ทุนที่ได้รับคือ พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย, ทุนอบรม ดูงาน ทุนสำหรับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุนรัฐบาลเยอรมัน (DAAD)
(บุคคลทั่วไป,ข้าราชการ)
Postgraduate/Research Press and Culture Affair, Embassy of Federal Republic of German ถ.สาธรใต้ โทร 02-287-9000 www.daad.de
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho)
(บุคคลทั่วไป,ข้าราชการ)
Research, Undergraduate, In-Service Training for Teacher, College of Technology Student, Senshu-Gakko Student, Japanese Studies สำนักข่าวสรญี่ปุ่น 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนอโศก (สุขุมวิท21) โทร 02-259-0234-7 แฟ็ก 02-258-6877
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
(ข้าราชการ)
โท-เอก 37 ถนนสาธรใต้ โทร 02-287-2680 ต่อ 3144 กรมวิเทศสหการ โทร 02-282-1302
ทุนรัฐบาลรัสเซีย
(บุคคลทั่วไป,ข้าราชการ)
ตรี-โท-เอก กรมวิเทศสหการ โทร 02-282-1302 สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัสเซีย 78 ถ.ทรัพย์ แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500 โทร 02-268-1169
ทุนรัฐบาลอังกฤษ
(ข้าราชการ)
โท-เอก กรมวิเทศสหการ โทร 02-282-0980
ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส โท-เอก กรมวิเทศสหการ โทร 02-282-1302
แหล่งทุนอื่นๆ
ทุน East-West Center (ไปศึกษาที่ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา) โท-เอก สถาบันการศึกษานานาชาติ ( IIE ) อาคารมณียาเหนือ ชั้น 6 ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน โทร 02-652-0653
Japan-IMF Fellowship Program (เศรษฐศาสตร์) เอก สถาบันการศึกษานานาชาติ ( IIE ) อาคารมณียาเหนือ ชั้น 6 ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน โทร 02-652-0653
ทุน Asian Development Bank โท-เอก www.adb.org/business/jschular
ทุน AFS ประกาศนียบัตร 68/156 ประชานิเวศน์ ถ.ประชาชื่น อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 02-573-8829, 574-6199, 980-1002-6
ทุน United World College (UWC) ประกาศนียบัตร ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. โทร 02-547-1329-30,547-1345
ทุนอานันทมหิดล
(บุคคลทั่วไป,ข้าราชการ)
โท-เอก มูลนิธิอานันทมหิดล สำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักงานพระราชวัง โทร 02-222-0859, 225-3457-62
ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(บุคคลทั่วไป,ข้าราชการ)
เอก สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-215-3631, 215-3635
ทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ตรี-โท ฝ่ายบริหารงานบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 02-223-0341 ต่อ 5255
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ตรี-โท หน่วยทุนการศึกษาฝ่ายการพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม โทร 02-283-5780-2
ทุนธนาคารกรุงไทย โท ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ 10110 โทร 02-255-2222
ทุนธนาคารกรุงเทพฯ โท กลุ่มงานโครงการพิเศษ ฝ่ายการพนักงาน ธ. กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ โทร 02-230-2530, 230-2532
ทุนธนาคารกสิกรไทย โท ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์การ โทร 02-470-3148
ทุนวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย ตรี 102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ กทม.
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) วิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) โทร 02-642-5186-9 แฟ็ก 02-642-5190 www.trt.or.th/rgj/index.html
ที่มา : ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและนักเรียนทุนอื่นๆ กลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. (02) 281-9544, 281-9453 ต่อ 2133

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com