TOEFL - Test of English as a Foreign Language

TOEFL คือแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ เพื่อวัดความเข้าใจภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันการสอบ TOEFL ได้เปลี่ยนมาใช้การสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ท TOEFL Internet-Based Test (TOEFL iBT) แทนการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer - Based Test) และระบบกระดาษดินสอ (Paper - Based Test) โดยเชื่อว่าวิธีนี้จะสามารถวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้ถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าการสอบแบบเดิม

การสอบ TOEFL iBTแบบใหม่นี้จะประกอบด้วยการทดสอบ 4 ส่วนคือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยที่แบบทดสอบจะช่วยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ นอกจากนี้การทดสอบ TOEFL iBT ยังเน้นการบูรณาการหรือผสมผสานทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ส่วนเข้าด้วยกัน โดยในข้อเดียวกันนี้จะต้องใช้ทุกทักษะในการแก้ปัญหา

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL Internet-Based Test (TOEFL iBT) แบบใหม่

1. จะมีการสอบพูด (Speaking Section) โดยจะมีคำถามเปิดเพื่อให้ผู้สอบพูดจำนวน 6 คำถาม ผู้ทำการสอบจะต้องพูดผ่านไมโครโฟน ซึ่งจะมีการบันทึกเสียงและให้คะแนน
2. จะเพิ่มการเขียนเรียงความอีกหนึ่งหัวข้อภายในระยะเวลา 20 นาที จากปัจจุบันที่มีการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้ จำนวนหนึ่งหัวข้อ ภายในระยะเวลา 30 นาที
3. นอกเหนือจากคำถามที่เน้นเกี่ยวกับการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ข้อสอบใหม่จะมีการบูรณาการทั้ง 4 ส่วนเข้าด้วยกัน โดยในข้อเดียวกันนี้จะต้องใช้ทุกทักษะ ในการแก้ปัญหา
4. การสอบแบบใหม่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งนานขึ้นกว่าการสอบแบบเดิมประมาณ 1 ชั่วโมง
5. ระบบคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบจะได้รับผลคะแนนทั้ง 4 ส่วน คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน พร้อมๆ กับผลคะแนนโดยรวม

การสอบในแต่ละส่วนประกอบด้วย

การฟัง (Listening) ประกอบด้วย 6 บทสนทนา ซึ่งแต่ละอันจะมีคำถามแบบปรนัย (Multiple Choices) จำนวน 5 - 6 คำถาม
การอ่าน (Reading) มีบทความจำนวน 3 บทความ ซึ่งแต่ละบทความจะมีคำถามแบบปรนัย (Multiple Choices) จำนวน 12 - 14 คำถาม
การพูด (Speaking) ประกอบด้วยคำถามเปิดจำนวน 6 คำถาม
 • 2 คำถามแรก ผู้สอบจะต้องตอบแบบทันที โดยแต่ละคำถามจะใช้เวลา 45 วินาที (รวม 1 นาที 30 วินาที)
 • 2 คำถามต่อมา ผู้สอบจะต้องอ่านบทความสั้นๆ แล้วฟังบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะต้องตอบคำถาม โดยในแต่ละข้อจะให้เวลาพูด 60 วินาที (รวม 2 นาที)
 • 2 คำถามสุดท้าย ผู้สอบจะต้องฟังบทสนทนา ก่อนที่จะตอบคำถาม โดยในแต่ละข้อจะให้เวลาพูด 60 วินาที (รวม 2 นาที)
การเขียน (Writing) ประกอบด้วยการเขียนเรียงความ 2 หัวข้อ
 • การเขียนเรียงความอันแรก ผู้สอบจะต้องอ่านบทความ หลังจากนั้นจะได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับบทความนั้น แล้วจึงเขียนเรียงความจำนวน 2 ย่อหน้า ภายในระยะเวลา 20 นาที
 • การเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้ ภายในระยะเวลา 30 นาที

ตารางเปรียบเนื้อหาในการทดสอบ TOEFL iBT และ CBT

การสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ท TOEFL Internet-based Test (TOEFL iBT)

เนื้อหา เวลาที่ใช้ จำนวนคำถาม
การอ่าน (Reading) 60-100 นาที 36-70
การฟัง (Listening) 60-90 นาที 34-51
หยุดพัก (Break) 10 นาที
การพูด (Speaking) 20 นาที 6 งาน
การเขียน (Writing) 50 นาที 2 หัวข้อ

การสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ท TOEFL Computer-Based Test (TOEFL CBT)

เนื้อหา เวลาที่ใช้ จำนวนคำถาม
การเตรียมตัว (Tutorials) 30 นาที
การฟัง (Listening) 40-60 นาที 30-50
ไวยากรณ์ (Structure) 15-20 นาที 20-25
หยุดพัก (Break) 5 นาที
การอ่าน (Reading) 70-90 นาที 44-55
การเขียน (Writing) 30 นาที 1 หัวข้อ

วิธีการสมัครสอบ TOEFL

1. การสมัครออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพราะสามารถสมัครได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้สมัครจะได้รับอีเมลล์ยืนยันทันทีหลังจากสมัครเสร็จ
2. ทางโทรศัพท์ (ชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น) โดยโทรไปที่มาเลเซีย Registration Phone : 60-3-7628-3333
*ควรจะโทรไปก่อนวันที่คุณต้องการจะสอบอย่างน้อย 7 วัน (ไม่นับวันที่โทรไปและวันสอบ) เพราะหากสมัครช้า (3 วันก่อนวันสอบ) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $25 คุณจะได้รับแจ้ง Registration Number (ให้จดไว้เพราะจะต้องนำไปด้วยในวันสอบ) วัน เวลาสอบ และสถานที่สอบ
3. ทางไปรษณีย์ (ชำระด้วยดราฟท์ ยกเว้นบุคคลที่ทุพลภาพหรือพิการเท่านั้นที่สามารถเลือกชำระเงินโดยบัตรเครดิตได้) ท่านต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร โหลดได้ที่นี่ แล้วไปซื้อดราฟท์จากนั้นให้แนบไปพร้อมใบสมัครแล้วส่งไปที่

Thomson Prometric
ATTN : Regional Registration Center (Region 6)
21A-15-1 Faber Imperial Court
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur Malasia

*ใบสม้ครจะต้องส่งไปถึงก่อนวันที่คุณต้องการจะสอบอย่างน้อย 4 สัปดาห์
** หากคุณไม่ได้การยืนยันการสมัครของคุณ คุณจะต้องโทรไปที่มาเลเซีย Registration Phone : 60-3-7628-3333 อย่างน้อย 3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์และอาทิตย์) ก่อนวันปิดรับสมัครของวันสอบที่คุณเลือก

หมายเหตุ

1. ให้ใส่ code ของ Test Center เป็น 848
2. ใส่ช่อง Type of currency: USD ช่อง Amount Enclosed : $160
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ให้ใส่ข้อมูลหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และชื่อของเจ้าของบัตรให้ถูกต้อง ส่วนเรื่องลายเซ็นต์ตรงด้านล่างสุดของใบสมัคร เป็นลายเซ็นต์ของผู้สมัครเอง ไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต

วันและเวลาสอบ

มีการสอบทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตลอดทั้งปี รอบเช้า : เริ่มสอบเวลา 9.00 น. รอบบ่าย : เริ่มสอบเวลา 13.00 น. แต่ว่าสามารถสอบได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น เดือนที่มีการสอบมากที่สุดคือ เมษายน พฤษภาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม

หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ

บัตรประจำตัวผู้สอบที่ติดรูปมาเรียบร้อยแล้วที่สำคัญต้องติดด้วยกาว หรือ เทปใสเท่านั้น หากไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ควรจด รหัส สถานศึกษาที่ต้องการให้จัดส่งใบแจ้งผลการสอบ และหลักฐานที่ออก โดยทางราชการที่สามารถแสดงได้ว่าเราคือผู้เข้าสอบ อาทิ พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จดหมายรับรองตามที่ ETS กำหนดรูปแบบไว้

กฎ ระเบียบและขั้นตอนในการสอบ

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติของการสอบนั้น แต่ละศูนย์สอบจะมีขั้นตอนที่เหมือนกัน เพื่อความยุติธรรม สำหรับผู้เข้าสอบทุกท่าน โดยที่ทุกแห่งจะมีมาตรฐานเดียวกันหมด ซึ่งเป็นดังต่อไปนี้

1. ผู้คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กำหนดที่นั่งสอบให้แก่ผู้สอบ โดยผู้สอบจะไม่มีสิทธิ์เลือกที่นั่งสอบเอง
2. ผู้สอบจะต้องถึงสถานที่สอบไม่เกินเวลาที่ระบุไว้ ในบัตรประจำตัวผู้สอบ เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งแบบทดสอบเข้ามาใน Computer แล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
3. ก่อนจะเข้าสอบต้องมาลงทะเบียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน้าห้องก่อนโดยการป้อนข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งรหัสผ่านให้ถูกต้อง และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพราะฉะนั้นจะไม่มีการให้ใครมาสอบแทนได้ หลังจากที่ได้เข้าห้องสอบแล้ว จะไม่สามารถออกจากห้องสอบได้อีกและเมื่อการสอบสิ้นสุดลงต้องนั่งอยู่กับที่ จนกว่าผู้คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้
4. ในระหว่างการสอบ TOEFL จะไม่มีการหยุดพัก แต่จะมีช่วง Break ให้พักผ่อน 5 นาที นอกจากช่วง Break ถ้าผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ผู้คุมสอบได้แจ้งให้ทราบก่อนการสอบ อาจจะถูกไล่ออกจากห้องสอบ หรือถูกยกเลิกคะแนนสอบได้
5. ทางผู้จัดสอบจะไม่ทำการตรวจให้คะแนน สำหรับการสอบ TOEFL และจะไม่คืนค่าสอบให้แก่ผู้ใดในกรณีต่อไปนี้
 • การพยายามเข้าสอบแทนผู้อื่น
 • ได้รับการช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าสอบท่านอื่น
 • ไม่ปฏิบัติตามที่ผู้คุมสอบแนะนำ
 • อ่านและทำข้อสอบในส่วนอื่น ในขณะที่อนุญาตให้ทำอีกส่วนหนึ่งหรือพยายามจะทำข้อสอบต่อเมื่อหมดเวลาแล้ว
 • นำพจนานุกรม สมุดจด หนังสือ เศษกระดาษ นาฬิกาปลุก โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ เครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใด ๆ เข้าห้องสอบ
 • นำบุหรี่ หมากฝรั่ง ลูกอม อาหาร และเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสอบ
 • ออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทำการจดคำถามหรือคำตอบหรือคัดลอกสมุดคำถาม
 • พยายามโกงการสอบไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม
เนื้อหา ระดับคะแนน
การฟัง (Listening) 0-30
การอ่าน (Reading) 0-30
การพูด (Speaking) 0-30
การเขียน (Writing) 0-30
คะแนนรวมทั้งหมด 0-120

ผลสอบ TOEFL สามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าสอบเท่านั้น

ข้อควรจำ

1. การเขียนชื่อ - นามสกุล ต้องสะกดชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษให้เหมือนกับในหลักฐานแสดงตัว โดยที่ใช้นามสกุลขึ้นต้นก่อน ตามด้วยชื่อจริง และจะต้องสะกดตามนี้ ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดลงบนใบสมัคร เมื่อต้องการเขียนจดหมาย ส่งแฟกซ์ ส่งอี-เมล์ หรือการติดต่อ กับ ETS ซึ่งเป็นผู้จัดสอบ
2. โดยปรกติแล้วสถานที่จัดสอบจะเต็มอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรจะเตรียมส่งใบสมัครสอบ พร้อมกับการชำระค่าสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร (Deadline) และควรจะใช้ใบสมัครสอบ ที่ทาง ETS จัดเตรียมไว้ให้ในคู่มือการสมัคร เพราะจะไม่สามารถไปสมัครสอบที่สนามสอบได้
3. หลังจากที่สมัครสอบไปแล้ว ผู้สอบจะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน สำหรับการชำระค่าสอบ แต่จะได้รับบัตรประจำตัวผู้สอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นใบเสร็จรับเงินสำหรับการสอบอยู่แล้ว
4. ควรจะทำการทดสอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะมั่นใจได้ว่าคะแนนสอบจะถูกส่งถึงวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ ทันกำหนดปิดรับสมัคร
5. ใบรับสมัครสอบ TOEFL ไม่ใช่ใบสมัครเรียนในสถาบันต่าง ๆ ดังนั้นเราจะต้องส่งใบสมัครต่างหากไปยังสถานศึกษาที่สนใจ
6. คะแนนสอบ ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ทาง ETS ไม่สามารถให้การรับรองได้ และจะไม่จัดส่งคะแนนสอบที่มีอายุเกิน 2 ปีให้แก่สถานศึกษาใดๆ
7. หลักฐานแสดงตัวในวันสอบเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก เมื่อไปถึงสถานที่สอบ โปรดแน่ใจว่าไม่ได้ลืมหลักฐานเหล่านั้น ตามที่ระบุไว้บนบัตรประจำตัวสอบ หากไม่มีหลักฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
8. ต้องเตรียมรูปถ่ายที่เห็นหน้าและไหล่ได้ชัดเจนเพื่อที่จะติดรูปไว้ที่บัตรประจำตัวผู้สอบ (Admission Ticket)
9. ควรจะไปรายงานตัวที่สนามสอบ ก่อนเวลาที่ระบุไว้ในบัตรสอบอย่างน้อย 30 นาที

ทดลองทำข้อสอบ TOEFL แบบออนไลน์ได้ที่ได้ที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com