Home Schools Services FAQs Cool Links Contact Us
 
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน
ข้อมูลทั่วไปและระบบการศึกษา
เรื่องน่ารู้สำหรับผู้จะไปศึกษาต่อ
ข้อสอบประเภทต่างๆ
We are TIECA's Member
TIECA Member
Work & Travel in USA
Work & Travel in USA
Line ID : Oh-Supaporn
line id : oh-supaporn
Facebook Page
Facebook Education Abroad
 
บริการของเรา - Our Services

บริษัทเอ็ดดูเคชั่น อบอร์ด (Education Abroad) เป็นศูนย์ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา เป็นหลัก โดยเน้นการให้คำแนะนำในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และ เอก โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาที่บริษัทเป็นตัวแทน บริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมจากหน้าที่รับผิดชอบของบริษัท)

* ในกรณีที่บริษัทมีลูกค้าที่กำลังศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น บริษัทจะพิจารณาดำเนินการให้ต่อเมื่อนักเรียนได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้น สำหรับนักศึกษาประสงค์จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

บริการที่ทางเราจัดเตรียมให้มีดังนี้
  • ให้คำแนะนำโดยทั่วไปแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ทั่วๆ ไป
  • ให้คำแนะนำนักศึกษาในการเลือกหลักสูตรการเรียน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • รับดำเนินการสมัครเรียนให้แก่นักศึกษา ในขั้นตอนนี้บริษัทจะให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการสมัครเรียน และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
  • รับดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้แก่นักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเดินทางไปประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)
  • จัดหาที่พัก และบริการรับส่งที่สนามบินให้แก่นักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่มีความประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการให้)
  • รับจองตั๋วเครื่องบินให้แก่นักศึกษาและตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับผู้ปกครอง (เฉพาะนักศึกษาที่มีความประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการให้)
  • จัดปฐมนิเทศก่อนเดินทางพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศแก่นักศึกษา รวมถึงการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้แก่นักศึกษา